Obchodní podmínky

Vydané ve smyslu § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní podmínky“).

Společnost Bit Corporation s.r.o. se sídlem Nová 186, Zbuzany, 252 25, IČO 24241032, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

C 196420, č. účtu 107-3918610287, banka 0100, za účelem podrobnější úpravy vzájemných práv a povinností mezi Bit Corporation s.r.o.  jako Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“) a právnickými nebo fyzickými osobami (dále jen „Objednavatel“), které si objednaly Službu, resp. Služby nebo zboží u Poskytovatele, vydává tyto Obchodní podmínky.

ČLÁNEK 1
PODMÍNKY K UZAVŘENÍ SMLOUVY, VYMEZENÍ ÚZEMÍ A DOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1.1 Smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí každá jednotlivá smlouva, resp. dohoda uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, resp. rámcová smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, a současně smlouva uzavřená na základě akceptace Objednávky (Ticket) Objednavatele Poskytovatelem.
1.2 Uzavřením Smlouvy se zakládá obchodní závazkově-právní vztah mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, ze kterého vzniká Poskytovateli závazek poskytovat dohodnuté Služby podle Smlouvy ve smluveném rozsahu Objednavateli a Objednavateli závazek plnit povinnosti uvedené ve Smlouvě, těchto Obchodních podmínkách, řádně a včas platit stanovenou cenu podle Smlouvy, Ceníku Poskytovatele a Obchodních podmínek Poskytovatele, které jsou zpravidla přílohou Smlouvy, a se kterými byl Objednavatel řádně seznámen, což stvrdil svým podpisem Smlouvy nebo Objednávky, resp. jejím odesláním Poskytovateli.
1.3 Pod pojmem Objednavatel jsou zahrnutí i zaměstnanci Objednavatele, případně jiné osoby, které Objednavatel pověřil vykonáváním svých činností.
1.4 Poskytovatel, resp. pověřené osoby uzavřou Smlouvu s každým Objednavatelem, který splní stanovené podmínky. Poskytovatel poskytuje Objednavateli služby jen v případě včasného a řádného splnění všech závazků stanovených v Obchodních podmínkách a ve Smlouvě, pouze je-li v Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě stanoveno jinak.
1.5 Jestliže z těchto Obchodních podmínek nevyplývá jinak, Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí Služby, resp. uzavření Smlouvy v případě, že:
1.5.1 poskytování Služby není technicky možné na požadovaném místě, nebo v požadovaném rozsahu, nebo za podmínek požadovaných Objednavatelem, nebo
1.5.2 Poskytovatel nemá záruku od Objednavatele, že bude dodržovat Smlouvu, především vzhledem k tomu, že (i) Objednavatel je/byl dlužníkem Poskytovatele a je důvodné předpokládat, že Objednavatel nebude včas a řádně plnit své závazky ze Smlouvy či Obchodních podmínek, nebo (ii) Objednavatel je/byl dlužníkem jiného poskytovatele obdobných služeb, nebo některý z těchto poskytovatelů již dříve odstoupil od smlouvy s ním, nebo s ním vypověděl smlouvu, nebo
1.5.3 uzavření Smlouvy by bylo v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy, nebo
1.5.4 Objednavatel nesouhlasí s Obchodními podmínkami, nebo
1.5.5 Objednavatel nevyplní řádně Objednávku, resp. je neurčitá, nebo nesplní povinnost podle bodu 1.6 tohoto článku.
1.6 Podmínkou na uzavření Smlouvy je:
1.6.1 Objednavatel poskytne své údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení/obchodní jméno, adresa bydliště/sídla, místo služby a IČO (bylo-li mu přidělené). Objednavatel uvede i svůj telefonický a e-mailový kontakt za účelem případné další komunikace související s poskytovanou službou. Za správnost údajů odpovídá Objednavatel,
1.6.2 Objednavatel předloží na požádání Poskytovatele všechny jím požadované dokumenty, resp. doklady, především ty osvědčující totožnost Objednavatele.
1.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytování Služby v době od 8.00 do 20.00 každý den v týdnu.
1.8 Poskytovatel poskytuje Služby na území České republiky (dále jen „ČR“), a to ve vybraných městech, která jsou uveřejněná na internetové stránce.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je:
2.1.1 závazek Poskytovatele poskytnout Objednavateli ve smluveném čase a na smluveném místě službu (dále jen „Služba“) a splnit všechny další povinnosti tak, jak jsou vysloveně uvedeny v popise Služby na webových stránkách nebo ve Smlouvě či v Objednávce; a
2.1.2 závazek Objednavatele zaplatiti Poskytovateli za poskytnutí Služby, zboží, resp. použitého náhradního dílu nebo jiného materiálu příslušnou cenu a plnit všechny další povinnosti tak, jak jsou vymezeny v těchto obchodních podmínkách ve Smlouvě, nebo které ze Smlouvy vyplývají.

ČLÁNEK 3
OBSAH SLUŽBY

3.1 Aktuální informace o poskytovaných Službách a jejich rozsahu jsou uvedeny na webových stránkách, resp. ve Smlouvě. Tam, kde se v souvislosti se Službou dodává Poskytovatelem Objednavateli zboží, se pod Službou rozumí i dodání zboží.

ČLÁNEK 4
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A OBJEDNAVATELE

4.1 Poskytovatel je povinen:
4.1.1 uzavřít Smlouvu s každým Objednavatelem, který přistoupí na Obchodní podmínky Poskytovatele a není důvod k jeho odmítnutí podle těchto Obchodních podmínek Poskytovatele,
4.1.2 poskytovat Objednavateli smluvené Služby podle Smlouvy, resp. těchto Obchodních podmínek v maximální možné kvalitě,
4.1.3 pokud je to možné, dopředu a včas oznámit Objednavateli vhodným způsobem změny v době poskytované Služby.
4.2 Poskytovatel má právo:
4.2.1 na zaplacení ceny za poskytnuté Služby Objednavatelem,
4.2.2 odmítnou uzavřít Smlouvu za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách,
4.2.3 odstoupit od Smlouvy, nebo dočasně přerušit či omezit poskytování Služeb, resp. zboží, aniž by to bylo považováno za jakékoliv porušení Smlouvy z důvodu:
a) zneužívání Služeb, a to až do odstranění jejich zneužívání nebo vykonání technických opatření zamezujících jejich zneužívání,
b) nezaplacení dlužné částky nebo její části za Služby, resp. Zboží, o víc než 30 dní po lhůtě splatnosti, a to až do jejího úplného uhrazení včetně příslušenství, případně smluvní pokuty,
c) porušení podmínek Smlouvy nebo Obchodních podmínek ze strany Objednavatele,
d) jestliže Objednavatel opakovaně porušuje podmínky Smlouvy,
e) jestliže Objednavatel uvedl v Objednávce nepravdivé údaje týkající se jeho identifikace, jako i jiné údaje, které mohou mít za následek nesprávné poskytování Služby,
f) jestliže Objednavatel nesplnil kteroukoliv z oznamovacích povinností,
g) jestliže je Objednavatel v úpadku, vstoupil do likvidace, byl na Objednavatele vyhlášen konkurz, nebo byl konkurz zamítnutý pro nedostatek majetku, či byla na majetek Objednavatele vyhlášená exekuce,
h) v případě působení jakékoliv vyšší moci.
4.2.4 ověřit si zákonným způsobem osobní a jiné údaje uvedené Objednavatelem v dokumentech požadovaných Poskytovatelem,
4.2.5 na náhradu škody způsobenou Objednavatelem,
4.2.6 na poskytnutí nevyhnutelné součinnosti ze strany Objednavatele potřebné na řádné plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy,
4.2.7 ukončit Smlouvu v souladu se Smlouvou, Obchodními podmínkami nebo všeobecně závaznými právními předpisy,
4.2.8 odmítnout vykonání nebo dokončení Služby objednané Objednavatelem v případě, že na tomto zařízení není možné vykonat Službu objednanou Objednavatelem, nebo nabízenou Poskytovatelem, především když není možné vykonat opravu tohoto zařízení,
4.2.9 jednostranně prodloužit smluvenou délku opravy zařízení Objednavatele, resp. vykonání Služby v případě, že nastanou okolnosti nezaviněné Poskytovatelem, především v případě, kdy není Poskytovatel schopen zabezpečit včasné dodání náhradních dílů potřebných k opravě zařízení, resp. vykonání Služby,
4.2.10 jakoukoliv věc, resp. zařízení převzaté Poskytovatelem od Objednavatele, neskladovat dále a zničit takovou věc, resp. zařízení, jestliže nebylo převzaté Objednavatelem ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy bylo zařízení převzaté Poskytovatelem od Objednavatele. V takovém případě Poskytovatel neodpovídá Objednavateli za způsobenou škodu, ani jinou majetkovou či nemajetkovou újmu. Za případné způsobení škody třetí osobě odpovídá Objednavatel.
4.3 Omezení Služeb může být sděleno zasláním oznámení/upomínky faxem, e-mailem nebo jinou formou Objednavateli. V případě odstoupení od Smlouvy, přerušení nebo omezení poskytování Služeb podle bodu 4.2 Obchodních podmínek, nezakládá takové jednání Poskytovatele povinnost Poskytovatele zaplatit jakoukoliv finanční nebo jinou náhradu Objednavateli. V případě opětovného poskytování Služeb po odpadnutí důvodu uvedeného v bodě 4.2 Obchodních podmínek, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu případných nákladů s tím spojených. V období přerušení nebo omezení poskytování Služeb podle bodu 4.2 Obchodních podmínek, je Objednavatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvenou cenu v plné výši.
4.4 Objednavatel je povinen:
4.4.1 umožnit Technikovi vstup do objektu nahlášeného jako místo výkonu Služby, stejně jako bezprostřední přístup k předmětu Služby a jeho případnou manipulaci s ním,
4.4.2 využívat Služby jen v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou, Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy,
4.4.3 vykonat řádně všechna potřebná opatření, aby žádným způsobem nedošlo ke zneužití Služeb třetími osobami,
4.4.4 platit řádně a včas všechny peněžní závazky, především cenu za poskytnuté Služby a zboží, v souladu s podmínkami Smlouvy, Obchodními podmínkami Poskytovatele a Ceníku Poskytovatele,
4.4.5 oznámit Poskytovateli jména osob oprávněných zastupovat Objednavatele,
4.4.6 oznamovat po celou dobu platnosti Smlouvy písemně Poskytovateli především:
a) změnu zodpovědného zástupce, jednatele nebo jiné osoby oprávněné jednat ve jméně Objednavatele, a to nanejvýš do 3 dnů od této změny a taktéž je povinen přiložit doklad prokazující tyto změny,
b) změnu svých identifikačních údajů jako i osobních údajů a je povinen přiložit doklad prokazující tyto změny,
4.4.7 poskytovat Poskytovateli všechnu potřebnou součinnost, která bude nevyhnutelná k plnění povinností Poskytovatele,
4.4.8 dodržovat všechny povinnosti a opatření tak, aby nedošlo ke způsobení škody Poskytovateli,
4.4.9 při úhradě jakýchkoliv peněžních závazků uvádět v platebním dokladu úplné a správné údaje potřebné k identifikaci konkrétní platby, a to na základě údajů uvedených na faktuře,
4.4.10 používat pouze zařízení splňující požadavky všeobecných a jednotlivých právních předpisů,
4.4.11 vrátit Poskytovateli na základě jeho vyžádání zařízení, která byla Objednavateli poskytnutá jako náhradní za účelem dočasného řešení. Objednavatel odpovídá za způsobenou škodu na vypůjčeném zařízení,
4.4.12 bezodkladně převzít zařízení od Poskytovatele poté, co na něm byla vykonána Služba. Objednavatel je taktéž povinen převzaté zařízení, které bylo předmětem Služby, resp. byla na něm vykonána Služba, zkontrolovat při přebírání tohoto zařízení a případné námitky, resp. vady zařízení oznámit Poskytovateli ihned při přebírání tohoto zařízení, jinak se zařízení převzaté Objednavatelem považuje za odevzdané bez jakýchkoliv vad, resp. nedostatků,
4.4.13 při převzetí zařízení, po tom co byla na něm vykonaná služba, na výzvu poskytovatele prokázat svojí totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, v opačném případě si Poskytovatel vyhrazuje právo zařízení nevydat,
4.4.14 dodržovat ostatní povinnosti stanovené těmito Obchodními podmínkami a/nebo Smlouvou.
4.5 Objednavatel souhlasí s instalací softwaru do jakýchkoliv zařízení Objednavatele, který bude určený na připomenutí garančních prohlídek předmětných zařízení Objednavatele.
4.6 Objednavatel má právo požádat Poskytovatele o změnu doby nebo místa poskytované Služby, nebo může zrušit objednanou Službu do dvou hodin před dohodnutou návštěvou Technika bez poplatku. Jestliže Objednavatel požaduje zrušení výjezdu po tomto čase, nebo jestliže Objednavatel nedodrží smluvený čas návštěvy, bude povinen zaplatit poplatek za zrušení poskytnutí Služby ve výši 300,- Kč.
4.7 Objednavatel je povinen vlastnit licenci na instalovaný software a prohlašuje, že software odevzdaný Poskytovateli a jehož instalaci si u Poskytovatele objednal, resp. ho o to požádal, je legální a že Objednavatel je jeho oprávněným držitelem. Jinak Objednavatel odpovídá za jakoukoliv škodu.
4.8 Při prodeji zboží se poskytuje záruční doba podle výrobce.

ČLÁNEK 5
ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

5.1 Vybrané Služby uvedené na webových stránkách může Objednavatel objednat i na základě elektronické objednávky (dále jen „Objednávka“) prostřednictvím elektronického formuláře.
5.2 Podmínkou platnosti elektronické Objednávky je pravdivé a úplné vyplnění požadovaných údajů, a to jména, příjmení/obchodního jména, místa a času Služby a telefonického nebo e-mailového kontaktu. Kromě náležitostí v předcházející větě musí elektronická Objednávka obsahovat specifikaci objednávané Služby ve smyslu Služeb uveřejněných na webových stránkách. Jestliže nebude Objednávka obsahovat náležitosti uvedené v první a druhé větě tohoto bodu, považuje se za neúplnou, resp. neurčitou.
5.3 Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednavatelem vzniká až na základě závazného potvrzení elektronické Objednávky ze strany Poskytovatele.
5.4 Objednavatel má právo stornovat (zrušit) elektronickou Objednávku bez uvedení důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany Poskytovatele.
5.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část v případě, že:
a) Objednávku není možné závazně potvrdit, např. nemožnost odeslat odpověď (akceptaci) na e-mailovou adresu, z níž byla Objednávka odeslána, Objednavatel neodpovídá na e-maily Poskytovatele, Objednavatel je nedostupný,
b) Objednávka je neúplná nebo neurčitá,
c) Objednavatel si objednal Služby, které Poskytovatel neposkytuje.

ČLÁNEK 6
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNAVATELE

6.1 Poskytovatel je oprávněn a povinen zpracovávat osobní údaje Objednavatele v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
6.2 Zpracování osobních údajů Objednavatele v tomto rozsahu je nevyhnutelné k účelu plnění Smlouvy.
6.3 Objednavatel souhlasí s používáním jeho osobních údajů za účelem informování Objednavatele o Službách Poskytovatele, provádění průzkumů spokojenosti se Službou, přičemž uvedené činnosti může Poskytovatel provádět prostřednictvím třetí osoby. Tento souhlas může Objednavatel kdykoliv odvolat, a to projevem vůle doručeným k dispozici Poskytovateli.
6.4 Poskytovatel je oprávněný zpracovávat osobní údaje třetích osob a vykonávat přeshraniční přenos osobních údajů Objednavatele.
6.5 Poskytovatel je oprávněný zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zprostředkovatele.
6.6 Provozovatelem informačního systému obsahujícího osobní údaje Objednavatele je Poskytovatel.
6.7 Objednavatel bere na vědomí, že ze všech telefonních rozhovorů uskutečněných mezi Poskytovatelem a Objednavatelem mohou být pořizovány a uskladňovány zvukové záznamy.
6.8 Uzavřením Smlouvy Objednavatel uděluje Poskytovateli souhlas k získávání, shromažďování a zpracovávání identifikačních údajů jako i jiných osobních údajů o Objednavateli ve smyslu těchto Obchodních podmínek za účelem poskytování dohodnutých Služeb podle Smlouvy. Souhlas uděluje Objednavatel v rozsahu zákona č. 101/2000, Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

ČLÁNEK 7
ROZSAH ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A VADY

7.1 Poskytovatel odpovídá za způsobenou škodu v případě, že škoda byla způsobena při poskytování Služby, jejíž rozsah a způsob provedení je ve stejných nebo podobných případech obvyklý, neposkytnutím Služby v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě nebo neposkytnutím Služby v kvalitě a v souladu se Smlouvou a Obchodními podmínkami Poskytovatele, a to jen do výše ceny Služby v souvislosti s níž byla škoda způsobena podle Ceníku Poskytovatele nebo Smlouvy za dobu, během níž nebyla Objednavateli poskytnuta Služba v rozsahu smluveném ve Smlouvě nebo Služba nebyla poskytnutá v kvalitě a v souladu se Smlouvou a Obchodními podmínkami Poskytovatele, jestliže tuto škodu způsobil Poskytovatel.
7.2 Objednavatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese zodpovědnost za:
7.2.1 škody způsobené softwarem nebo produkty třetích osob;
7.2.2 chyby a vady na zařízení, které jsou v průběhu poskytování Služby diagnostikovány jako chybné;
7.2.3 škody způsobené používáním softwaru instalovaného Objednavatelem, třetími osobami nebo softwarem, o jehož instalaci požádal Objednavatel Poskytovatele;
7.2.4 nesplnění Služby v případě překážek v práci, resp. neposkytnutí součinnosti ze strany Objednavatele;
7.2.5 nelegálním softwarem instalovaným Objednavatelem nebo jinými osobami;
7.2.6 škody způsobené únikem nebo ztrátou dat nebo jejich poškozením; nebo
7.2.7 škody způsobené v důsledku zanedbání povinností prevence ze strany Objednavatele;
7.2.8 jakékoliv škody na softwarovém vybavení Objednavatele, podporovaných aplikacích, ztrátu dat, porušení operačního systému, které při obvyklé odborné manipulaci nebylo možné předvídat;
7.2.9 za škodu způsobenou nesplněním jakékoliv podmínky a/nebo povinnosti Objednavatele stanovených Smlouvou nebo Obchodními podmínkami;
7.2.10 škody, které na zařízeních Objednavatele vznikly následkem neodborného zacházení Objednavatele nebo jiných osob;
7.2.11 škody způsobené absencí antivirových programů;
7.2.12 za nabourání nebo jakékoliv narušení informačního systému a techniky Objednavatele třetími osobami, viry a škodu způsobenou na informačním systému a technice Objednavatele, k níž došlo v důsledku neoprávněného jednání třetích osob nebo virů a jakékoliv jiné škody, které vznikly jako důsledek působení virů nebo spammingu apod. a souvisí s přenosem dat nevyžádaných Objednavatelem;
7.2.13 škody způsobené Poskytovateli internetových a telekomunikačních služeb,
7.2.14 jakoukoliv škodu způsobenou podle bodu 4.2.10 těchto Obchodních podmínek
7.2.15 jakoukoliv škodu způsobenou ztrátou jakýchkoliv dat, především, ne však pouze, v souvislosti s nelegálním softwarem a v souvislosti se zálohováním dat,
7.2.16 škodu způsobenou přepravcem na věcech, resp. zařízeních patřících Objednavateli, které byly Objednavateli zaslány.
7.2.17 škody způsobené na předmětné nemovitosti Objednavatele v důsledku instalace zařízení, nebo jeho příslušenství, zejména, ale nejen, vyplývající z technické povahy zdiva anebo jiného materiálu nemovitosti a / anebo z povahy samotné nemovitosti (např. když je nemovitost součástí památkového fondu). Podle tohoto ustanovení je za případnou škodu v celém rozsahu zodpovědný Objednavatel.
7.3 Poskytovatel dále nenese zodpovědnost za ztrátu zisku, ani za jakékoliv jiné ekonomické přímé a/nebo nepřímé nebo následné škody vzniklé Objednavateli a související s poskytováním Služby na základě Smlouvy, Obchodních podmínek Poskytovatele nebo Ceníku Poskytovatele.
7.4 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené neoprávněným nakládáním s osobními údaji Objednavatele třetí stranou, které byly ze strany Poskytovatele poskytnuty třetí osobě za účelem fakturace služeb poskytnutých třetí stranou, nebo které byly postoupeny třetí osobě za účelem vymáhání případné pohledávky vůči Objednavateli.
7.5 V případě, že Objednavatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách i bez vlastního zavinění, je Poskytovatel oprávněný požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 1500,- Kč v závislosti na závažnosti porušení povinností. Tímto není zasažen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
7.6 V případě nesplnění kteréhokoliv závazku Objednavatele ve smyslu Smlouvy nebo Obchodních podmínek, vznikne Poskytovateli škoda, kterou je Objednavatel povinen Poskytovateli uhradit v plné výši.
7.6 Objednavatel nese plnou zodpovědnost za splnění všech ohlašovacích povinností, získání potřebných povolení a splnění dalších povinností, které mu vyplývají ze všeobecně závazných právních předpisů, zejména povinností podle zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a předpisů na ochranu památkového fondu, které souvisí s instalací objednaného zařízení a souvisejícího příslušenství na předmětnou nemovitost a za škodu tím způsobenou.

ČLÁNEK 8
REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1 Objednavatel je oprávněný podat Poskytovateli reklamaci na:
8.1.1 správnou výši ceny za poskytnutou Službu, resp. zboží dohodnuté podle Smlouvy, Obchodních podmínek Poskytovatele nebo Ceníku Poskytovatele uvedeného na webových stránkách, jestliže se Objednavatel domnívá, že výše ceny za tuto Službu byla účtována nesprávně,
8.1.2 kvalitu Služby poskytovanou Poskytovatelem, jestliže se Objednavatel domnívá, že tato nebyla poskytnuta v souladu se Smlouvou a Obchodními podmínkami Poskytovatele.
8.2 Reklamaci podle bodu 8.1.2 je možné uplatnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne poskytnutí Služby. Výjimkou je služba Pomoc online, jejíž lhůta na uplatnění reklamace je 5 dní ode dne, kdy byla tato služba poskytnutá. V těchto lhůtách je Objednavatel povinen doručit reklamaci Poskytovateli písemně na adresu jeho sídla, nebo může Objednavatel uplatnit reklamaci i elektronicky na e-mailové adrese ???. Reklamace, které budou doručeny po této lhůtě, nebude Poskytovatel akceptovat.
8.3 Reklamaci podle bodu 8.1.1 je Objednavatel oprávněný uplatnit způsobem podle bodu 8.2 tohoto článku, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vyúčtování výše ceny za poskytování Služby, resp. zboží.
8.4 V písemné reklamaci, resp. reklamaci uplatněné elektronicky, Objednavatel uvede jasný a srozumitelný popis problému a dcvod reklamace.
8.5 Poskytovatel je povinen prošetřit reklamaci a vyrozumět písemně Objednavatele o výsledku prošetření reklamace, a to nejpozději do 30 dní od jejího obdržení.
8.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo neuznat nárok na reklamaci, jestliže snížení kvality poskytované Služby bylo zapříčiněné porušením těchto Obchodních podmínek Poskytovatele nebo Smlouvy ze strany Objednavatele, nebo jestliže snížení kvality poskytovaných Služeb bylo v důsledku vyšší moci (především nepříznivých povětrnostních podmínek), nebo důsledkem protiprávního jednání Objednavatele či třetích osob, nebo které Poskytovatel nemohl ovlivnit.
8.7 Podání reklamace na prozkoumání správnosti výše úhrady za poskytované Služby nemá pro Objednavatele odkladný účinek na zaplacení ceny Poskytovateli v souladu se Smlouvou, Obchodními podmínkami Poskytovatele nebo Ceníkem Poskytovatele. Objednavatel je povinen uhradit fakturu za reklamované období ve lhůtě její splatnosti.
8.8 V případě, že reklamace bude uznána za opodstatněnou, bude tato zaúčtována nejpozději v následujícím fakturačním období po fakturačním období, v němž byla reklamace uznána, nebo se Poskytovatel dohodne s Objednavatelem na jiném způsobu odškodnění.

ČLÁNEK 9
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Cena za Poskytnutí Služby, včetně slev, příplatků a poplatků, jako i podmínky, za jakých se uplatňují, jsou uvedené v Ceníku na webových stránkách nebo na požádání telefonicky na čísle ???. Ceny uvedené v Ceníku jsou včetně daně z přidané hodnoty ve smyslu příslušných právních předpisů. Poskytovatel může Poskytnout slevy i v závislosti na objemu poskytnutých Služeb, resp. zboží. Smlouva může cenu za poskytované Služby stanovit rozdílně.
9.2 Objednavatel je povinen uhradit cenu za objednané Služby, resp. zboží v hotovosti, pokud není s Poskytovatelem písemně domluveno jinak. Službu Pomoc online je možné uhradit pouze peněžním převodem.
9.3 Cena se obvykle platí po poskytnutí Služby, resp. po skončení fakturačního období, avšak v odůvodněných případech je Poskytovatel oprávněný požadovat úhradu ceny předem. Cenu za vykonanou Službu je potřebné uhradit před vyzvednutím zařízení od Poskytovatele. Výjimkou je služba Pomoc online, za níž je Poskytovatel oprávněný požadovat platbu předem. Při poskytování služby Pomoc online není Poskytovatel povinen začít poskytovat Službu dříve, než Objednavatel cenu za danou Službu uhradí. Fakturačním obdobím je zpravidla jeden kalendářní měsíc, jestliže není ve Smlouvě určeno jinak.
9.4 Objednavatel tímto ve smyslu § 26 odst. 4 zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uděluje Poskytovateli souhlas k tomu, aby mu Poskytovatel vyúčtoval cenu za poskytnuté Služby, zboží, resp. dodané náhradní díly nebo jiný materiál v elektronické formě (dále jen „elektronická faktura“).
9.5 Poskytovatel a Objednavatel berou na vědomí, že elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v papírové formě a že vystavením elektronické faktury již Poskytovatel není povinen zasílat Objednavateli faktury v papírové podobě.
9.6 Poskytovatel má výhradní právo volby mezi zasláním elektronické faktury nebo faktury v papírové podobě.
9.7 Poskytovatel se zavazuje doručovat elektronickou fakturu Objednavateli formou elektronické pošty, a to na jeho e-mailovou adresu, kterou poskytl Poskytovateli.
9.8 V případě pochybností se elektronická faktura zaslaná Poskytovatelem prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Objednavatele, kterou poskytl Poskytovateli, považuje za doručenou po uplynutí tří pracovních dní ode dne odeslání elektronické faktury Objednavateli.
9.9 Poskytovatel je oprávněný započítat svoje pohledávky vyplývající ze Smlouvy, vůči pohledávkám Objednavatele, a to jednostranným započítáním.
9.10 V případě neuhrazení jakéhokoliv splatného peněžního závazku je Poskytovatel oprávněný účtovat Objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den zpoždění a Objednavatel je povinen uhradit Poskytovateli všechny náklady spojené s vymáháním takové dlužné částky, včetně nákladů na upomínky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčený nárok na úhradu škody.
9.11 V případě, že Poskytovatel nevykoná a nenaplní obsah poskytované a Objednavatelem objednané Služby, daná Služba nebude Objednavateli účtována, resp. u služby Pomoc online mu bude vrácena cena, jestliže ji Objednavatel předem uhradil.

ČLÁNEK 10
ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK POSKYTOVATELE A CENÍKU POSKYTOVATELE

10.1 Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně změnit či doplnit tyto Obchodní podmínky Poskytovatele i Ceník Poskytovatele.
10.2 V případě změny či doplnění Obchodních podmínek, resp. Ceníku Poskytovatele, Obchodní podmínky, resp. Ceník nabývají platnosti dnem uveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele.
10.3 Poskytovatel má právo dočasně změnit i cenu, resp. dohodnutou odměnu na určitou předem stanovenou dobu za podmínky, že je tato změna ve prospěch Objednavatele – akce na Služby.

ČLÁNEK 11
ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Poskytovatel a Objednavatel se dohodli, že případné spory, které vyplynou ze Smlouvy, Obchodních podmínek Poskytovatele a Ceníku Poskytovatele budou řešit vzájemnými jednáními, aby tak předešli případným soudním sporům.
11.2 Právní vztahy Smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatními platnými právními předpisy České republiky v platném a účinném znění.
11.3 Případné spory mezi Poskytovatelem a Objednavatelem budou smluvní strany řešit především mimosoudní cestou a, jestliže nebude možné dospět ke smíru, před příslušným soudem ČR.

ČLÁNEK 12
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva představuje jedinou a úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu Smlouvy, přičemž nahrazuje všechny případné předchozí ústní i písemné dohody ohledně otázek týkajících se předmětu Smlouvy.
12.2 Smlouva v celém svém rozsahu podléhá právnímu pořádku ČR, a to i v případě, že je Objednavatel státním příslušníkem jiné země než ČR.
12.3 Veškeré písemnosti, které Objednavatel doručuje na základě Smlouvy nebo Obchodních podmínek Poskytovatele, je Objednavatel povinen doručit osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty na adresu druhé smluvní strany uvedené ve Smlouvě, jestliže Smlouva či Obchodní podmínky nestanovují jinak.
12.4 Všechny zprávy, upomínky, jakákoliv korespondence jako i jiné informace mohou být Objednavateli posílány i elektronickou poštou. Všechny listiny podle předchozí věty posílané Poskytovatelem Objednavateli v souvislosti se Smlouvou faxem, elektronickou poštou nebo formou dopisu se považují za řádně doručené Objednavateli nejpozději uplynutím deseti dní ode dne jejich odeslání Objednavateli, jestliže vzniknou pochybnosti o datech jejich doručení. V případě, že Objednavateli nemohl být z jakéhokoliv důvodu oznámený obsah jakékoliv listiny zaslané jemu Poskytovatelem, považuje se tato listina za doručenou uplynutím dvacátého pátého dne ode dne doručení listiny do dispoziční sféry Objednavatele. Jestliže Objednavatel v této lhůtě oznámí Poskytovateli, že mu listina nebyla doručená, bude mu doručený opis této listiny. Jestliže není možné Objednavateli doručit jakoukoliv fakturu zasílanou Objednavateli v souvislosti se Smlouvou, považuje se tato za doručenou dnem, kdy osoba oprávněná k doručování poštovních zásilek oznámí Poskytovateli, že poštovní zásilku nelze Objednavateli doručit.
12.5 Jestliže bude některé ustanovení Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti. Smluvní strany se zavazují, že neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí novým smluvním ustanovením ve smyslu Smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné tak, že by bylo možné předpokládat, že by ho smluvní strany byly použily, kdyby věděly o neplatnosti nebo neúčinnosti nahrazovaného ustanovení.
12.6 Obchodní podmínky Poskytovatele se vyhotovují v potřebném počtu stejnopisů tak, aby po uzavření Smlouvy mohl jeden exemplář Obchodních podmínek Poskytovatele obdržet Objednavatel.
12.7 Obchodní podmínky Poskytovatele jsou zpravidla přílohou Smlouvy.
12.8 Obchodní podmínky se pro Objednavatele stávají účinnými a závaznými dnem podpisu Smlouvy, resp. akceptací Objednávky Poskytovatelem. Objednavatel podpisem jednotlivé Smlouvy, nebo odesláním Objednávky či objednáním Služby Poskytovatele nebo zboží potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami Poskytovatele, které jsou k dispozici na obchodních místech Poskytovatele a webových stránkách Poskytovatele, těmto Obchodním podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit.
12.9 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednavatelem upravené ve Smlouvě, Obchodních podmínkách Poskytovatele a Ceníku Poskytovatele se řídí Obchodním zákoníkem.
12.10 Rozdílná dojednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
12.11 Režimu těchto Obchodních podmínek podléhají obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, jednotlivé Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednavatelem , a přiměřeně též Rámcové smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, resp. Objednávky Služeb uskutečněné po nabytí účinnosti těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky jsou součástí výše uvedených Smluv, resp. Rámcových smluv a zároveň Smluv, které vznikly na základě Objednávky Objednavatele.
12.12 Obchodní podmínky byly vypracovány Poskytovatelem a jsou platné a účinné od 10/6/2011.

V Praze, dne 18.11.2014